Welcome to

SELECT YOUR

LANGUAGE & CURRENCY

×

Rejestracja

Dane konta

Dane logowania

lub zaloguj

Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Nieprawidłowe imię!
Nieprawidłowe nazwisko!
Nieprawidłowy adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Konto z tym adresem e-mail już istnieje!
Konto z tym adresem e-mail już istnieje w innej wersji językowej sklepu CHAOS FASHION.
Hasło jest wymagane!
Wprowadź poprawne hasło
Wprowadź 6 lub więcej znaków!
Wprowadź maksymalnie 16 znaków!
Passwords are not same!
Wymagane wyrażenie zgody!
Nieprawidłowy e-mail lub hasło!
Nie zmieniono!

 

Regulamin programu lojalnościowego marki Chaos by Marta Boliglova

CHAOS LUXURY CLUB

 

§ 1.

Postanowienia ogólne:

1.    Organizatorem programu lojalnościowego CHAOS LUXURY CLUB jest - Chaos by Marta Boliglova Dorota Boligłowa, Os. Rusa 5/17, 61245 Poznań, NIP 7821100278, REGON 302293505, o adresie korespondencyjnym: Chartowo 27 lok. U8, 61245 Poznań, zwana w dalszej części Organizatorem.

2.    Przez „Program Lojalnościowy CHAOS LUXURY CLUB“ należy rozumieć program objęty niniejszym Regulaminem i zwany w dalszej części Programem Lojalnościowym.

3.    Uczestnikami Programu Lojalnościowego są osoby fizyczne, zwane w dalszej części Regulaminu Uczestnikami,  nabywające produkty objęte ofertą handlową sklepu internetowego Chaos by Marta Boliglova, dostępnego pod adresem internetowym https://www.chaos-fashion.com/polski/

4.    Szczegółowe zasady funkcjonowania sklepu  internetowego określa Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem https://www.chaos-fashion.com/polski/regulamin

§ 2.

Idea działania Programu Lojalnościowego:

1.    Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora.

2.    Celem programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów firmy CHAOS by Marta Boliglova doceniających jakość oferowanych przez Organizatora  towarów, czego wyznacznikiem jest ilość dokonywanych zakupów w sklepie internetowym.

3.    Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia  regulaminu na stronie internetowej: www.chaos-fashion.com na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia lub zawieszenia programu Organizator nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wobec Uczestnika.

§ 3.

Warunki przystąpienia do programu:

  1. W Programie Lojalnościowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  dokonujące zakupów w sklepie internetowym www.chaos-fashion.com  i posiadające aktywne Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym Chaos by Marta Boliglova.

§ 4.

Zasady Programu Lojalnościowego

1.    Spełnienie powyższych warunków określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Uczestników do otrzymania punktów rabatowych przyznawanych do indywidualnego konta Uczestnika.

2.    Za każde wydane przez Uczestnika na zakupy w Sklepie internetowym 10,00 PLN, Użytkownik uzyskuje 1 punkt rabatowy. Punkty są przyznawane po wydaniu każdych kolejnych 10,00 PLN. W Programie Lojalnościowym nie są przyznawane ułamkowe części punktów rabatowych.

3.    Punkty rabatowe naliczane są po 14 dniach roboczych  od daty zmiany statusu zamówienia na “zrealizowane”.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo nienaliczania punktów od zakupu produktów przecenionych lub zakupionych z wykorzystaniem innych promocji.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo nienaliczania punktów za zamówienie, które zostało  realizowane przy użyciu wcześniej zgromadzonych punktów.

6.  Zgromadzone punkty są ważne na koncie klienta przez 12 miesięcy od ich uzyskania, potem są kasowane bezzwrotnie.

7.  Użytkownik na swoim koncie w każdej chwili może po zalogowaniu zobaczyć stan swoich punktów oraz historię ich wykorzystania.

§ 5.

Wykorzystywanie punktów rabatowych

1.    Uczestnik może skorzystać z punktów rabatowych w celu uzyskaniu rabatu przy realizacji kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym, wybierając stosowną funkcjonalność w Koncie Użytkownika. Podczas dokonywania zakupów z wykorzystaniem zgromadzonych punktów, Użytkownik ma możliwość wykorzystania wszystkich zgromadzonych punktów, bez dokonywania podziału punktów do użycia.

2.    Punkty wymieniane są w stosunku: 1 punkt rabatowy – 1 złoty rabatu przy realizacji kolejnych zakupów z zachowaniem odpowiednich reguł przedstawionych w paragrafie 4.

3.    Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

4.    Punkty nie mogą zostać wykorzystane w sposób inny niż wskazany w ust. 1 powyżej.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

1.    Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@chaos-fashion.com .

2.    Reklamacje dot. funkcjonowania Programu Lojalnościowego należy zgłaszać:

a.     telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 787 750 688;

b.     za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@chaos-fashion.com ;

c.     pisemnie na adres: CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA, Chartowo 27 lok. U8, 61-245 Poznań;

3.    Regulamin Programu Lojalnościowego może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.

4.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie należy stosować odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Chaos.

5.    Regulamin Programu Lojalnościowego dostępny do pobrania - tutaj.