REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

 

Dorota Boligłowa

 

 

Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHAOS by Marta Boliglova
ul Matejki 46/6 60-767 Poznań,

adres korespondencyjny: ul Matejki 46/6 60-767 Poznań Poznań, NIP 7821100278, REGON 301218766, e-mail: sklep@chaos-fashion.com, tel.  (+48) 787 750 688

Przed złożeniem zamówienia Klient ma prawo do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.chaos-fashion.com prowadzony jest przez Dorota Boligłowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA DOROTA BOLIGŁOWA – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego, stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ww. ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.chaos-fashion.com.

Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych  opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.chaos-fashion.com jest sprzedaż detaliczna ubrań oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1.     zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 2.     mediację
 3.     zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II. DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.chaos-fashion.com;

ADMINISTRATOR – Dorota Boligłowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA DOROTA BOLIGŁOWA, os. Rusa 5/17, 61-245 Poznań, adres korespondencyjny: ul Matejki 46/6 60-767 Poznań, NIP 7821100278, REGON 301218766;

SPRZEDAWCA– Dorota Boligłowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA DOROTA BOLIGŁOWA, os. Rusa 5/17, 61-245 Poznań, adres korespondencyjny: ul Matejki 46/6 60-767 Poznań, NIP 7821100278, REGON 301218766;

USŁUGODAWCA - Dorota Boligłowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA DOROTA BOLIGŁOWA, os. Rusa 5/17, 61-245 Poznań, adres korespondencyjny: ul Matejki 46/6 60-767 Poznań, NIP 7821100278, REGON 301218766;

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KUPUJĄCY – Klient lub Konsument;

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego;

ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep, lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej Sklepu;

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej sklepu;

DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularzy odstąpienia od umowy, wymiany produktów reklamacji;

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z  właściwościami produktu;

KOSZYK – forma elektronicznego ewidencjonowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. REJESTRACJA

Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji podaje następujące dane:

 1. a) Adres e-mail,
 2. b) Imię i nazwisko,
 3. c) Adres

(ulicę, miejscowość, kod pocztowy),

 1. f) Numer telefonu.

Podczas uzupełniania formularza można dodatkowo wskazać inny adres dostawy. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

Użytkownik po utworzeniu konta otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez Sklep internetowy.

Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 10:00-17:00.

Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski oraz całego świata.

Ceny podane na stronie sklepu www.chaos-fashion.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary.

Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

Ilość produktów przewidzianych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.

Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Kupującym, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. Klient nie będący konsumentem, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego będzie otrzymywał potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mail.

Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

„Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty.

Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT). Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

Kupujący ma możliwość dokonania zamówienia indywidualnego. Przez zamówienie indywidualne rozumie się rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W celu złożenia zamówienia zgodnie z zapisem powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z dostępnych kanałów komunikacji, a następnie przekazać swoje potrzeby w postaci m.in.: rozmiaru, formy produktu, materiału. Sprzedawca po zaprojektowaniu ubrania przekaże Kupującemu projekt oraz wycenę. Po uzyskaniu akceptacji, towar zostaje dla Kupującego wyprodukowany, tj. uszyty.

Zgodnie z zapisami działu IX. „Odstąpienie od umowy”, odstąpienie od umowy w przypadku towarów o których mowa w dwóch pozycjach powyżej nie przysługuje. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.

Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. a) Przedpłata na konto (przelew)
 2. b) Dostępne formy płatności elektronicznej - tPay, PayPal

Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na:

 1. rachunek bankowy IDEA BANK 42 1950 0001 2006 0037 8265 0001
 2. konta walutowe:

  € EURO 75 1090 1463 0000 0001 3049 2102
  $ Dolar Amerykański 19 1090 1463 0000 0001 3049 2237

tytułem: Wpłata za zamówienie numer (NUMER Zamówienia).

Informacje o realizacji zamówienia możesz uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 787 750 688 oraz pod adresem e-mailowym: sklep@chaos-fashion.com

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od miejsca dostawy wybranego przez Kupującego.

VI. REALIZACJA DOSTAWY

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego, tj. firmy kurierskiej DPD lub UPS lub zgodnie z dyspozycją określoną poniżej, w akapicie 7 poniżej w terminie 7 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towaru wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych oraz losowych.

Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący.

W przypadku niektórych towarów możliwy jest  odbiór osobisty, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru:

CHAOS by Marta Boliglova
ul Matejki 46/6 60-767 Poznań


Wizyta w Atelier możliwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: +48 787 750 688 lub +48  792 060 319.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 787 750 688 bądź na adres e-mail: sklep@chaos-fashion.com.

Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: (+48) 787 750 688 bądź na adres e-mail: sklep@chaos-fashion.com

VII. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne

rzeczy sprzedanej (rękojmia).

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny.

Sprzedawca rekomenduje, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Adresem reklamacyjnym jest: Chaos by Marta Boliglova, ul Matejki 46/6 60-767 Poznań.

VIII. GWARANCJA

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją producenta.

Towary mogą być reklamowane z tytułu rękojmi, określonej w dziale VII powyżej.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@chaos-fashion.com  bądź też listownie na adres:

CHAOS by Marta Boliglova
ul Matejki 46/6 60-767 Poznań

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu Konsumenta prosi się również o przesłanie paragonu oraz informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia, w którym otrzymał przesyłkę. Zwroty przeterminowane będą odsyłane bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

Konsument ma prawo zwrócić produkt tylko pod warunkiem, iż nie nosi on śladów użytkowania i posiada oryginalną metkę.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza standardowe użytkowanie produktu lub produktów.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:

 1. a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 2. b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w akapicie powyżej.

Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na usługi indywidualne rozpoczęte za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 1. a) kiedy Sprzedawca wykonał w pełni usługę indywidualną, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 1. b) w której cena  zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 1. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i jest to zamówienie specjalne;
 1. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 1. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 1. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 1. k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
 1. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 1. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 1. a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
 2. b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.

Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@chaos-fashion.com  lub lub telefonicznie (+48) 787 750 688 . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.

Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chaos-fashion.com  lub telefonicznie +48 787 750 688.

Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin i Politykę Prywatności, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Dorota Boligłowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA DOROTA BOLIGŁOWA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 RODO udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Administratora podlegają ochronie. Każdorazowo, korzystając z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem rejestracji konta lub złożenia zamówienia jest obowiązkiem umownym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania danych osobowych Użytkownika wymaganych w ramach rejestracji konta lub złożenia zamówienia stanowić będzie przeszkodę w wykonaniu Usługi. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez Administratora w celach i na podstawie określonym Regulaminem i Polityką Prywatności, w tym:

 1. 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), tj. na podstawie odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora;
  Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) lub poczty. W dowolnym czasie można wycofać oświadczenia o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@chaos-fashion.pl.
 1. 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 1. 3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym oferty, zamówienia, zapytania; marketingu produktów i usług własnych Administratora.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Usługodawcy na adres rodo@chaos-fashion.com

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Usługodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Usługi, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. 1) posprzedażowej obsługi;
 2. 2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
 3. 3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

 1. 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. 2) do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. 3) żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. 4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. 5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania na podstawie zgody;
 7. 7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 8. 8) do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wyżej wymienione (poza prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego) można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: rodo@chaos-fashion.com.  

Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty powiązane z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, podwykonawcy Administratora, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Administratora – podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Administratora czynności związanych ze świadczeniem usług przez Administratora w ramach Sklepu.

Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

Dane osobowe nie są przesyłane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES.

Użytkownik korzystając ze Sklepu wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywoływany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Użytkownik korzysta oraz inne informacje transmitowane protokołem http.


Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkowników oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczeniach przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkowników, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkowników, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika.


Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. 1) pliki cookies umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 2. 2) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 3. 3) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. 4) pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików cookies.

Usługodawca zobowiązuje się do utrzymywania na stronach internetowych Sklepu komunikatu informującego bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały Użytkownika o wykorzystywaniu przez Sklep plików cookies oraz zawierającego hiperłącze (odnośnik, link) do treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Jednocześnie komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na takich samych zasadach, jak określono w zdaniu poprzedzającym, informuje Użytkownika o wyrażeniu zgody oznaczonej powyżej.

XIII. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie przysługują wyłącznie Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie.


Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu, w tym w szczególności projektów ubrań.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio uprzedzi (o ile będzie to możliwe), umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.


Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Sklepu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości, o czym uprzedzi, zamieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

IX SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.


Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego za pomocą udostępnianych wyłącznie Użytkownikowi danych dostępowych (unikalny login oraz hasło Użytkownika).


Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.


Przyjmuje się domniemanie, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych Użytkownika (login i hasło), traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.

XVI. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Nad bezpieczeństwem płatności kartami kredytowymi czuwa firma tPay – największa na polskim rynku firma obsługująca płatności elektroniczne realizowane w sklepach internetowych. System autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w tPay gwarantuje klientom sklepów internetowych najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo transakcji kartami zapewniane jest przez zastosowanie skutecznych zabezpieczeń transakcji – szyfrowanego połączenia potwierdzającego certyfikatem PCC Certum System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne, nigdzie nie są one przechowywane.

Klient Sklepu internetowego CHAOS ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewnianie przez zastosowanie protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku.

Pracownicy Usługodawcy na żadnym etapie realizacji zamówienia nie mają dostępu do informacji związanych z numerami kart kredytowych oraz danymi z nimi związanymi.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin i Polityka prywatności obowiązują od chwili opublikowania na stronie internetowej www.chaos-fashion.com. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności.


Usługodawca wprowadzając zmiany w Regulaminie i Polityce Prywatności, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Portalu.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu i Polityki Prywatności będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu, a zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:

 1. a) telefon: +48 787 750 688
 2. b) e-mail: sklep@chaos-fashion.com
 3. c) pisemnie na adres: CHAOS BY MARTA BOLIGLOVA, ul Matejki 46/6 60-767 Poznań

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

Regulamin i Polityka Prywatności może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.chaos-fashion.com  oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, łącznie ze zdjęciami produktów, stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

Search